TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

 1. Regulamin dostępu do usługi PPV transmisji  

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez POLISH ICE HOCKEY EVENTS DEPARTMENT SP. Z O.O. AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 125A, NIP:6342983121, REGON: 387379318, KRS:866966, adres poczty elektronicznej: [email protected]. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

  1. DEFINICJE
  • Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu. 
  • PHL - Polish Ice Hockey Events Department sp. z o.o.
  • Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu PolskiHokej.tv
  • Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego 
  • Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem 
  • Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez PHL weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  • Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  • Opłata – należność od Użytkownika na rzecz PHL w maksymalnej kwocie 16.99 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.
  1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
   1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dedykowana jest do odbioru na komputerach lub laptopach. Nie gwarantujemy prawidłowego działania transmisji na urządzeniach mobilnych, telewizorach, konsolach lub innych urządzeniach.
   2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej PolskiHokej.TV
   3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie PolskiHokej.TV oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych Tpay. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu PolskiHokej.TV. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie PolskiHokej.TV.
   4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie PolskiHokej.TV.
   5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
   6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
   7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od PHL.
   8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego.
   9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
   10. PHL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
   11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
  2. PŁATNOŚĆ
   1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu Tpay. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system Tpay.
   2. PHL nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie Tpay.
   3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
  3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych.
   2. Regulamin dostępny jest na stronie PolskiHokej.TV oraz w siedzibie firmy PHL.
   3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie do celów prywatnych.
   4. Niniejszy Regulamin, wprowadzony Uchwałą Zarządu Spółki Polish Ice Hockey Events Department sp. z o.o. nr 1/12/2021 z dnia 07.12.2021, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  4. REKLAMACJA
   1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu lub jego awarii
   2. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerw w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od PHL.
   3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
   4. Reklamacje należy składać tylko i wyłącznie pod adresem e-mail [email protected]
   5. Reklamacja powinna zawierać
   1. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu lub darmowy dostęp do kolejnej dowolnej transmisji, wybranej przez użytkownika.

Sponsor Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

Sponsor Tytularny Tauron Hokej Ligi

Partner Tytularny Ligi Hokeja Kobiet

Sponsor Tytularny Polskiej Drużyny Kobiecej, grającej w EWHL – Tauron Metropolia Silesia


Nasi Partnerzy:

Operator Płatności:

2021 POLSKI HOKEJ